Privacyreglement

Het privacyreglement is opgesteld om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan en om u als patiënt te informeren over uw rechten aangaande uw patiëntgegevens.

Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd of niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een patiëntdossier zijn of worden opgenomen.

Doelen gegevensverwerking

Binnen het Medisch Centrum Dorp worden uitsluitend medische gegevens van patiënten verzameld voor de volgende doeleinden:

 • Gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
 • Gebruik ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;
 • Ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem;
 • Het aanmaken, registreren, en bewerken van declaraties voor de financiële afhandeling van de geboden zorg met de patiënt of diens zorgverzekering;
 • Andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Voorwaarden verwerken patiëntgegevens                                                                                                                                   

De patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. De patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • De patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
 • Verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;
 • Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • Verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van de patiënt.

Bewaartermijn

Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Medische gegevens worden in principe vijftien jaar bewaard of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren. U kunt zelf verzoeken tot het langer bewaren van uw medische gegevens. Dat kan van belang zijn bij erfelijke aandoeningen of juridische procedures.

Informatiebeveiliging

Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband.

Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk.

Het Medisch Centrum Dorp maakt gebruik van een adequaat back-up systeem. Hiervoor heeft het Medisch Centrum Dorp de IT-werkzaamheden uit besteed aan Danthas. Danthas maakt dagelijks een back-up van alle medische gegevens. Danthas heeft geen mogelijkheid om de medische gegevens in te zien of te wijzigen.

Bij verzending van (griep-)oproepen of informatie maken wij gebruik van een externe verzendorganisatie. Zorgvuldige beveiliging is contractueel vastgelegd.

Cameratoezicht

In onze wachtkamer is een camera aanwezig voor toezicht. De camera is nodig, omdat er geen rechtstreeks zichtcontact op de wachtkamer is. Zichtcontact (direct of indirect) is een praktijkvereiste.

De beelden worden niet opgeslagen en kunnen niet achteraf bekeken worden.

Rechten van de patiënt

Elke patiënt heeft een aantal rechten met betrekking tot het eigen medisch dossier.

 • Recht op informatie

U moet kunnen nagaan wat er met uw medische gegevens gebeurd. Daarom moet uw huisarts u informeren over het doel(en) van het verzamelen van uw medische gegevens. De doelen van het verzamelen van uw gegevens staan beschreven in het privacyreglement.

 • Recht op inzage en afschrift

U heeft het recht om inzage te verzoeken in uw medische gegevens. Dit verzoek kunt u schriftelijk indienen bij de huisartsenpraktijk. Hiervoor kunt u het aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens gebruiken. Uw huisarts moet u dan binnen vier weken een overzicht van uw medische gegevens verstrekken. Voor het geven van deze informatie zal een vergoeding van minimaal € 5,00 gevraagd worden. De huisarts kan weigeren aan een verzoek om inzage te voldoen als dat bijvoorbeeld noodzakelijk is in het belang van voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

 • Recht op aanvulling, correctie of vernietiging

Nadat u inzage in uw medische gegevens heeft gekregen, kunt u uw huisarts verzoeken uw medische gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als de medische gegevens die gebruikt worden door de huisarts feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake zijn voor het doel(en) van de verwerking van uw gegevens. Voor dit verzoek kunt u het aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens gebruiken. Uw huisarts moet binnen vier weken reageren op uw verzoek. Een weigering moet uw huisarts motiveren. In geval van inwilliging van uw verzoek, moeten andere organisaties aan wie de (onjuiste of niet ter zake doende) gegevens zijn verstrekt, van de wijzigingen op de hoogte gesteld worden, tenzij dat onmogelijk is of een onredelijke inspanning oplevert voor de huisarts. De huisarts moet de wijzigingen zo snel mogelijk doorgeven.

Minderjarigen

Jeugdigen vanaf 12 tot 16 jaar hebben zelfstandig het recht op inzage en afschrift van hun eigen medische gegevens. De ouders van jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben dit recht gezamenlijk met de jeugdige. Zonder toestemming van de jeugdige hebben ouders dit recht niet.

Geschillenoplossing

Indien u van mening bent dat dit reglement niet of onvoldoende wordt nageleefd door uw huisarts, dan kunt u een klacht indienen bij de praktijk.

Indien u er niet uit komt met de huisarts dan kunt u contact opnemen met het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het CBP bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van rechten. Aan de behandeling van een verzoek door het CBP zijn geen kosten verbonden. 

Klik hier voor het Aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens